درصورتی که قطعه دارایی نقص فنی و یا نداشتن کیفیت مرغوب و همچنین کالایی مورد نظر نباشد پس از بازگشت قطعه به شرکت تمام مبالغ پرداخت شده تا مدت 10 روز به شما عودت داده میشود.